top of page

Privacyreglement

Ik vind het belangrijk dat de privacy van mijn cliënten goed is geborgd. In dit reglement kunt u lezen hoe ik omga met onder andere uw persoonlijke gegevens, zoals geboortedatum, adresgegevens, e-mailadres en uw medische gegevens. Ik houd me aan de richtlijnen van het beroepsprofiel van de FVB, welke na te lezen zijn op www.fvb.nl.

Ook houd ik me aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De WGBO ligt aan de basis van alle zorgverlening. In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen. Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt u hiermee te allen tijde bij mij terecht. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@pmthofvantwente.nl

 

Artikel 1 Definities

In deze privacyverklaring wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

Gegevens: de gegevens die betrekking hebben op een persoon; Praktijk: PMT Hof van Twente; Verwerkingsverantwoordelijke therapeut: vaktherapeut psychomotorische therapie (PMT); Cliënt: een cliënt van de praktijk.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de praktijk die betrekking hebben op cliëntenzorg.

 

Artikel 3 Doelen

De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen: (i) het verlenen van zorg; (ii) het factureren van verleende zorg bij de cliënt.

 

Artikel 4 De gegevensverwerking

1. Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling vastgelegd in een dossier. De therapeut heeft wettelijk een dossierplicht. De behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens. Alleen uw behandelend therapeut heeft toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren.

2. Als zelfstandig gevestigd vaktherapeut is de praktijk wettelijk verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. Ik zal daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens, daar waar mogelijk, geanonimiseerd, zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.

3. Als zelfstandig gevestigd vaktherapeut informeer ik - slechts met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt - eventuele verwijzers over het starten, het verloop en het beëindigen van de behandeling. Deze toestemming is schriftelijk vastgelegd in de behandelovereenkomst.

 

Artikel 5 Beschrijving van de gegevens

Bij aanvang van het eerste contact worden van iedere cliënt gegevens verzameld zoals: telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en zorgverzekeringsnummer. Daarnaast wordt een korte omschrijving gemaakt van hulpvraag en behandeldoelen en wordt er na

iedere behandeling kort iets gerapporteerd over de inhoud van de sessie en het verloop, waardoor er een proces bijgehouden wordt.

 

Artikel 6 Rechten

1. Als cliënt heeft u het recht te weten dat gegevens over u worden verwerkt. Ik informeer u daarover in algemene zin door middel van deze privacyverklaring. Ik informeer u ook in specifieke gevallen, bijvoorbeeld als een brief aan de huisarts wordt gestuurd over de voortgang of einde van de behandeling, dit gebeurt alleen met uitdrukkelijke toestemming van uzelf.

2. U heeft als cliënt het recht op inzage in uw gegevens. Ook kunt u een kopie opvragen van het dossier waarin uw gegevens staan. Ik neem een verzoek tot inzage of kopie zo snel als mogelijk in behandeling. Een kopie wordt bij voorkeur ‘in handen’ gegeven, waarbij ik vraag u te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Deze voorzorgsmaatregel is om te voorkomen dat uw gegevens bij onbevoegden terechtkomen. Ook biedt het persoonlijk overhandigen de mogelijkheid om eventuele vragen te beantwoorden.

3. U heeft als cliënt het recht om rectificatie te verzoeken als sprake is van een onjuist- en/of onvolledigheid in uw gegevens. Ik zal eventuele onjuist- en/of onvolledigheden zo snel als mogelijk aanpassen.

4. Als u gegevens wilt laten vernietigen kunt u daartoe een verzoek indienen. Ik vraag u om dit verzoek schriftelijk te doen en indien het om medische gegevens gaat zo mogelijk de beweegredenen te vermelden. Ik zal dan binnen drie maanden beoordelen of tot vernietiging wordt overgegaan. Als er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld als het informatie betreft die van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de cliënt, kan besloten worden om niet tot vernietiging over te gaan. Als uw verzoek wordt afgewezen doe ik dat gemotiveerd.

5. Bij het uitoefenen van rechten als beschreven in dit artikel geldt ten aanzien van minderjarigen en onder curatele gestelde personen het volgende: - Betreft het een minderjarige tot 12 jaar dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger, doorgaans zijn dit de ouders, uitgeoefend; - Betreft het een minderjarige in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar dan worden de rechten door de minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend; - Betreft het een minderjarige vanaf 16 jaar dan kan de minderjarige zelf de rechten uitoefenen; - Betreft het een persoon die onder curatele is gesteld dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger uitgeoefend.

 

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Het digitale dossier met behandelinformatie wordt gedurende vijftien jaar na afloop van de behandelingsovereenkomst bewaard

2. Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn van vijftien jaar begint te lopen vanaf de leeftijd van 18 jaar.

3. In andere gevallen dan in dit artikel vermeld worden gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel.

4. Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd.

 

Artikel 8 Geheimhouding

Ik ga vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dit betekent dat ik gegevens niet aan derden verstrek, behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als: - u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven; - het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede zorgverlening en de ontvanger, bijvoorbeeld de huisarts, eveneens betrokken is bij de zorgvraag; - er zwaarwegende redenen zijn om het medisch beroepsgeheim te doorbreken, bijvoorbeeld als sprake is van een noodtoestand in de zin van een conflict van plichten of bij signalen die wijzen op kindermishandeling en/of huiselijk geweld; of - ik daartoe gehouden ben op grond van een wettelijke verplichting of in een kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak.

 

Artikel 9 Informatiebeveiliging

Ik neem alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen.

 

Artikel 10 Wijzigingen

De praktijk kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Ik zal u in dat geval via mijn website informeren.

 

Artikel 11 Klachten

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

 

Klachtenfunctionaris:

Het kan voorkomen dat u als cliënt van de praktijk PMT Hof van Twente een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

 

Geschilleninstantie:

Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.

De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

Contact:

Wanneer u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.“

bottom of page